AVUKAT GİRİŞİ

CMK KAPSAMINDA GÖREV MÜDAFİ ve VEKİL OLARAK GÖREV ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

 

 

CMK KAPSAMINDA GÖREV MÜDAFİ ve VEKİL OLARAK GÖREV ALAN MESLEKTAŞLARIN DİKKATİNE

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA

KDV Tevkifat uygulamasına ilişkin 35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması ve 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gerekçe gösterilerek Mart 2021 başında düzenlenerek savcılığa teslim edilen evraklar,SMM'ları KDV Tevkifatını gösterir şekilde düzeltilmek üzere Başkanlığımıza iade edilmiştir.

Baro Başkanlığı olarak CMK gereği  zorunlu müdafi ve vekillik kapsamında yapılan avukatlık faaliyetinin tevkifat kapsamında olmadığı görüşünde olup,bu hususta idareye başvuru yapılacaktır.

Ancak,müdafi/vekil görevinin önceden ifa edilmiş olması,yapılacak ödemenin pandemi döneminde meslektaşlarımız için önemli olması ve mağduriyetlerinin doğmaması için,tebliğe de uygun olan önceki uygulamaya dönülünceye kadar;

1) Öncelikle,Savcılık tarafından KDV tevkifatı gösterir şekilde düzenlenmemiş olduğu gerekçesi ile başkanlığımıza iade edilen SMMakbuzlarınızın KDV beyannamesi verilmeden ivedilikle  iptal edilmesi

2) Söz konusu tebliğde yer alan “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır...”açıklamasından da anlaşılacağı üzere 1000 TL'sının altında kalan ücretler KDV tevkifatından istisna tutulduğundan,CMK kapsamında yapılan görevlerin ücretlerinin büyük kısmının CMK Asgari Ücret Tarifesinde bu sınırın altında olduğundan, SMMakbuzlarının toplu olarak değil de tek tek düzenlenmesi durumunda KDV Tevkifatından en az etkilenileceği açıktır. Bu sebeple;

a) İptal ettiği SMM'nin yerine tevkifatı gösterir şekilde yeniden düzenleyeceği SMMakbuzunutek tek düzenlemeyi tercih eden meslektaşlarımız,

OCAS sayfasındaki menüden “Ödeme Onay” ekranında bulunan tahakkuk listesinin en altında bulunan tahakkukta listelenen görevlerinizin karşısında yer alan KDV dahil brüt rakamlara göre her bir görevlendirme için tek tek SMM düzenlemeleri,1000 TL. ve üzerinde olan ücret alacakları için makbuz türünü “Satış” yerine “Tevkifat” olarak seçip,hizmet bölümünde KDV Tevkifat oranı kısmına % 50 oranını seçerek  düzenledikleri SMMakbuzlarını  ivedilikle CMK Servisine telim etmeleri,

b) İptal ettiği SMM'nin yerine tevkifatı gösterir şekilde yeniden düzenleyeceği SMMakbuzunu eski uygulama çerçevesinde toplu düzenlemeyi tercih eden meslektaşlarımız,

OCAS sayfasındaki menüden “Ödeme Onay” ekranında bulunan tahakkuk listesinin en altında bulunan tahakkukun “Ödeme Listesi” nde belirtilen KDV dahil toplam brüt rakama göre düzenleyebilirler.Ancak toplam brüt rakamın 1000 TL. ve üzerinde olması halinde makbuz türünü “Satış” yerine “Tevkifat” olarak seçip,hizmet bölümünde KDV Tevkifat oranı kısmına % 50 oranını seçerek  düzenledikleri SMMakbuzlarını  ivedilikle CMK Servisine telim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize