AVUKAT GİRİŞİ

Yönetim Kurulu kararı ile Genç Avukatlar Merkezi'ne dönüştürülen ve yürütme kurulu seçimi yapılacak Genç Avukatlar Meclisi hakkında açıklama

10/10/2019 tarihli Bursa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile Genç Avukatlar Merkezi'ne dönüştürülen ve yürütme kurulu seçimi yapılacak Genç Avukatlar Meclisi hakkında açıklama

Öncelikle 10/10/2019 tarihli Bursa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi yönergesi uyarınca, Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin (GAM) dokuz kişilik yürütme kurulu görev süresi dolmasına rağmen, yapılacak Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu üye seçimlerine kadar Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu olarak görevlerine devam etmektedirler. Yani herhangi bir fesih veya görevden alma söz konusu değildir.

Yönetim kurulumuz, GAM ile ilgili yeni yönergeyi yaklaşık 45 gün önce 10 Ekim 2019 tarihinde karar altına almış olmasına rağmen tam da TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrıldığı bir tarihten sonra GAM tarafından böyle bir açıklama yapılması ve sadece Genç Avukatlar Meclisi merkeze çevrilmiş gibi bir algı yaratılması, hatta kamuoyu yanıltılmaya çalışılarak Genç Avukatlar Merkezi'ni kapatma veya seçilmiş yürütme kurulu üyelerini görevden alma olmuşçasına söylemlerde bulunulması düşündürücüdür.

Yönetim kurulumuz tarafından geçen iki dönemde yeni birçok komisyon açılmasına, faaliyette bulunmayan komisyonların kapatılmasına ya da birleştirilmesine, çocuk, kadın, avukat hakları ve CMK komisyonlarının da merkeze çevrilmesine karar vermiş ve tamamına yeni yönergeler hazırlanmıştır.  Genç Avukatlar Merkezi ile yönerge tasarrufunun genel kurulu takip eden süreçte değil de tam bir yıl sonra 10 Ekim'de yapılmasındaki tek amaç bu merkezin seçim takviminin yanlış bir kararla tek yıllarda ve olağan genel kurul tarihinden bir yıl sonra olmasıdır. Eğer bu değişiklik diğer komisyon ve merkezler ile eş zamanlı yapılsa idi seçilmiş yürütme kuruluna müdahale edilmek isteniyor algısı yayılmaya çalışılacağından görev sürelerinin bitmesi beklenmiştir. Ama buna rağmen seçilmiş yürütme kurulunun görev süreleri bitmesine ve yapılacak seçime kadar görev süreleri uzatılmasına karşın iyi niyetten yoksun olarak sanki görevden alma gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Avukatlık Yasası'nda da apaçık görüldüğü üzere baroda çalışma yapan merkez, meclis ve komisyonların; bağlı olduğu Bursa Barosu tüzel kişiliği ile birlikte hareket eden ve ona alternatif olmayan yapılar olduğudur. Ancak Bursa Barosu yönetimine yardımcı olması gereken GAM gibi yapıların Bursa Barosu'nun tüzel kişiliğini temsil etme gibi bir hakları olmadığı halde kendiliklerinden yetki gaspı mahiyetinde Başsavcı, Belediye Başkanı, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı gibi makamlara ziyaretler yaptıkları ve yapacakları her açıklama toplumda “Baronun görüşü” gibi algılandığı bilinmesine karşın Baroya haber verme gereksinimi dahi duymaksızın Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi imzası ile ülke ve kent gündemi ile ilgili basın açıklamaları ve basın metinleri paylaştıkları, hiçbir temsil sorumluluğu olmadığı halde seçilmiş başka illerin baro başkanlıklarının açıklama ve görüşlerine destek veya karşı bildiri yayınladıkları, bu yolla kamuoyu nezdinde Bursa Barosu ile diğer barolar arasındaki kurumsal ilişkilere zarar verdikleri de görülmüştür.

Baro yönetim kurulunca oluşturulmuş olan hiçbir komisyonun Barodan bağımsız bir temsil görevi olmadığı gibi Baro yönetiminin bilgisi dışında, basın açıklaması, basın metni veya görüş açıklayabilmesi de mümkün değildir. Yine kurumsal sosyal medya hesaplarının yasaya aykırı olarak Bursa Barosu Yönetim kurulu bilgisi dışındaki amaçlarla kullanılması da mümkün değildir. Baro kendine bağlı kurul ve komisyonları ile bir bütündür ve tüzel kişiliği Baro başkanı temsil eder ve Baroyu da yönetim kurulu ile birlikte yönetir. Genel kuruldan alınan yetkinin herhangi bir şekilde devri de söz konusu değildir.

Genç Avukatlar Meclisi'nin diğer faaliyetleri de incelendiğinde çoğunluğunun başka komisyonların, örneğin; Sosyal Etkinlikler Komisyonu faaliyet alanında olan piknik, iftar, kitap toplama veya Mesleki Gelişim Komisyonu faaliyet alanında olan otuzar kişi ile sınırlı meslek sohbetleri düzenlemek veya CMK Komisyonu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı CMK puanlama sistemi ile ilgili çalışmalar yaptığı görülmüştür. Bugüne kadar yukarıda bahsedilen yetki gaspları, temsil hataları, görmezden gelinmeye, uyarılarla düzeltilmeye çalışılmış; mesleğe ve Baroya aidiyet sağlayabilmeleri için Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun yapmak istedikleri bütün etkinliklere başka komisyon faaliyet alanlarına girip girmediği dikkate alınmaksızın Baro yönetim kurulumuzca gerekli izin verilmiş, istenen fiziksel mekan ve ulaşım desteği karşılanmış ve bütçe sağlanmıştır. Getirilen her proje desteklenmiş ve uygulanmıştır. Görev sürelerinin içinde çalışmalarına hiçbir müdahale olmamıştır.

Bilindiği üzere Avukatlık Yasası'nda bulunan yönetim kurullarına girerken uygulanan 5 yıl kıdem engelinin kaldırılmasına ön ayak olmak ve diğer baroların da bu durumu örnek alması suretiyle ilgili yasa değişikliğinin gerçekleşmesi ve 0-5 meslek kıdemindeki avukatların yönetim kurullarında  temsilini sağlamak için yönetimimiz 2016 yılında yapılan baro seçiminde; 0-5 yaş kıdemindeki avukatları listesine alarak Genç Yönetim Kurulu Temsilcisi önermesiyle tüm listesini genel kurulun onayına sunmuş her iki seçimde de bu önerme kabul görmüş ve Genç Yönetim Kurulu Temsilcileri yönetim kurulu toplantılarında ve yasamızın izin verdiği ölçüde yönetime katılmışlar ve ikinci seçimde de artan oy oranımızla bu durum genel kurul tarafından kabul görmüştür. Yönetim kurulu temsilcisi genç avukatlar ile birlikte Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu da genç avukatlara gösterdiğimiz önemin bir göstergesi olarak yönetim kurulu toplantılarına davet edilmiştir. 2016-2018 döneminde bir süre toplantılara devam eden ve katkı sunan meclis yürütme kurulu üyeleri azalan bir ivmeyle Bursa Barosu Yönetim Kurulu toplantılarına gelmemeye başlamıştır. 2018 Baro seçimlerinden sonra ise GAM Yürütme Kurulu Bursa Barosu Yönetim Kurulu'nun hiçbir toplantısına iştirak etmemiştir.

Baronun diğer tüm komisyonlarında olduğu gibi Genç Avukatlar Meclisi'nin de daha etkin, yetki gaspı yapmayan ve sorun çözümlerinde dinamik bir yapıya kavuşturması için ne yapılması gerektiği araştırılmış, diğer büyük ölçekteki baroların ilgili genç avukat yapıları incelenmiş ve sonuçta Avukatlık Yasası'na aykırı olan bazı hükümler de ayıklanarak Genç Avukatlar Meclisi daha etkin ve sorun çözümlerine odaklı bir çalışma yapılabileceği düşüncesiyle için Genç Avukatlar Merkezi'ne dönüştürülmüştür.

Tüm genç avukatlar ve stajyerler merkezin doğal üyesidir. Merkez için seçimle üç yürütme kurulu üyesi seçilecektir. Üç yürütme kurulu üyesi ise Avukat Hakları Merkezi, CMK ve Mesleki Gelişim komisyonlarının 0-5 yaş kıdemindeki avukatlarından seçilecek ve bunlara da en genç seçilmiş yönetim kurulu üyesi eşlik edecektir. Burada amaç yukarıda bahsedilen komisyonlar ve yönetim kurulu ile beraber genç avukatların sorunlarına, mesleki gelişimlerine ve haklarına yönelik daha katılımcı, etkin ve verimli çalışmak yapmaktır.

Genç avukatlara ve sorunlarına önem veren yönetim kurulumuz barolar arasında ilk defa gerçekleşen ve hemen diğer barolar tarafından örnek alınan BAROHAN projesi ile 48 genç meslektaşımıza ücretsiz ofis hizmetini başlatmıştır. Bu hizmeti daha çok genç meslektaşımıza sunmak için de çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca genç avukatların yargı birimlerinde karşılaştığı sorunlara müdahale için Avukat Hakları Merkezi'miz etkin bir şekilde çalışmaktadır. CMK merkezimiz genç avukatlara yönelik 15 günde bir eğitim vermektedir. Ayrıca mesleki gelişim komisyonu aracılığıyla hemen hemen her hafta yapılan eğitimlerle de genç meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sunulmaya çalışılmaktadır. Ancak genç meslektaşların sorunları çok ağırdır. Hem bağlı çalışanların sorunları, hem mesleğe ve meslektaşa yapılan saldırılar, hem de daha mesleğe başlarken yaşanan ağır ekonomik sıkıntılar ve bu sebeplerle intihar eden meslektaşlarımızın da olduğu göz önüne alındığında durum çok vahim, çok acil ve çok dinamik hareket edilmesi gereken bir hale gelmiştir.

Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerekse temsilcilerimiz kanalıyla genç avukatların sıkıntılarına, dertlerine ilk elden şahit olan yönetimimiz tabiri caizse bu meslektaşlarımızın dertleri ile dertlenmekte ve çareler bulmak için her yolu denemektedir. Avukatlık Yasası gereği adı ne olursa olsun statüsü gereği komisyon olan yani yönetim kurulu kararı ile kurulan ve kendine yardımcı olması gereken kurulların, komisyonların, merkezlerin yapılarını değiştirmek, daha etkin ve aktif çalışmalarını sağlamaya çalışmak için düzenlemeler yapmak, yararsız bulunanları da kapamak yönetim kurulunun yetkisinde ve sorumluluğundadır. GAM da daha önce Bursa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş ve yine yönetim kurulu kararımızla daha yararlı olacağı düşünülen merkeze dönüştürülmüştür. Sırf komisyon/merkez/meclis başkanlık unvanları devam edecek diye yararsız veya az yararlı bulunan komisyonları dönüştürmemek veya değiştirmemek genel kurul tarafından Bursa Barosu Yönetim Kuruluna verilen yönetme yetkisini savsaklamak ve sırf oy kaygısıyla inandığını yapmamak anlamına gelir. Bu yapıların da etkin şekilde çalışmadıkları ve yararlı olmadıkları düşüncesi oluşursa, hiçbir kaygı taşımadan bu yapıları da daha faydalı yapılara dönüştürülmek üzere yönetim kurulumuzca karar alınacağından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Sonuç olarak;

Bursa Barosu genel kurulundan iki dönemdir aldığımız yönetim emanetini layıkıyla yapmak ve zamanı gelince de yüz akıyla genel kurula teslim etmek, karşılıksız yaptığımız bu hizmetin yakamıza taktığımız en büyük şeref madalyası olacaktır. Saygılarımızla.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu