AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Barosu'nun da aralarında yer aldığı Bursa Akademik Odalar Birliği'nden çağrı

Bursa Akademik Odalar Birliği olarak 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi), 19 Mart 2021 tarihinde gece yarısı yayımlanan 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin üçüncü maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesinin, sadece kadınlarımız açısından değil demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından da kaygı verici bir gelişme olduğunu belirtmek istiyoruz.

Amaçları arasında;

Kadınları her türlü şiddetten korumak; Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele etmek; Şiddeti önlemek ve kovuşturmak; Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini teşvik etmek; Şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek; Şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini oluşturmak amacıyla koordinasyonu sağlamak bulunan 81 maddelik İstanbul Sözleşmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Kasım 2011'de onaylanarak, hiçbir maddeye çekince konulmadan imzalanmış, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözleşmeyi ilk imzalayan devlettir.

İstanbul Sözleşmesi, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya dayanan bir sözleşmedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak, kadın mücadelesinin kazanımlarını geliştirmek, eşit ve adil bir toplum kurgulamak siyasi iktidarların sorumluluğudur.

Çekilme kararı için izlenen yollar İdare, Anayasa ve Milletlerarası Hukuka aykırıdır. Onaylamayı uygun bulan 6251 sayılı yasadan ve Anayasa'nın 90. maddesinden güç alan bu sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilebilmek, hem TBMM iradesini yok saymak ve hem de Anayasaya açık aykırılıktır. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden yetki alıyor gibi görünse de, Anayasa'nın 104. maddesi gereğince temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname düzenlenemeyeceği için, bu çekilme kararı yok hükmündedir. Sözleşmede kararlaştırılan çekilme prosedürüne de uyulmayarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirim yapılmamıştır. Sözleşmenin 80. maddesine göre fesih bildiriminin genel sekreter tarafından alınmasından sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girmektedir, bu sebeple de İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir.

Ne yazık ki günden güne artan kadınlara yönelik şiddet; ağır bir insanlık suçu ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önünde çok ciddi bir engeldir. Bu suçla etkin bir şekilde mücadele etmek toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumun inşa edilmesi için hep birlikte mücadele edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hukuk önünde hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit muamele yapılmasının teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'ne artık taraf devlet değilim demek ve bunu haklı bir gerekçeye dayandırabilmek mümkün değildir. Toplumda kutuplaşma ve ayrışma yaratacak olan bu durum şiddetin her türlüsünü körükleyeceği için; hatadan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

Bursa Barosu

Bursa Eczacı Odası

Bursa Diş Hekimleri Odası

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bursa Tabip Odası

Bursa Veteriner Hekimleri Odası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB İç Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Temsilciliği

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilciliği

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa Temsilciliği

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi