AVUKAT GİRİŞİ

Adli Yardım Görevlendirme Esasları

BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU GÖREVLENDİRME ESASLARI

Adli yardım hizmeti, adli yardım listesine kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür. Bu listeye kayıt olabilmek için meslektaşlarımızın mesleki faaliyet alanlarını belirten formu doldurarak Adli Yardım Büromuza teslim etmeleri yeterlidir.

  • Zira Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6ncı maddesinin c bendine göre “Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları esas alınır”.
  • Bursa Barosu Adli Yardım Bürosunca haftalık toplantıda talebi kabul edilen başvuru sahipleri için söz konusu listeden atama yapılır.
  • Bu atamada avukatların adli yardım bürosundan görev almak için verdikleri dilekçede yazılı faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

Listeye yeni eklenen meslektaşlarımız ilk görevini alarak listeye dahil olmaktadır.

Adli yardım hukuki ve idari davalar yanında bazı hallerde ceza davaları için de görevlendirme yapmayı gerektirmektedir. Zira 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereğince 06.08.2008 Tarihinden sonra mağdur, şikayetçi ve katılanın vekili yoksa, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda istem halinde (CMK md.234/a-3,234/b-5,md.239/1) atama CMK gereğince yapılmaktadır. Ancak cinsel saldırı suçları dışındaki suçlardan alt sınırı beş yıldan az hapis cezası gerektiren suçlarda mağdur, şikayetçi ve katılanın avukat tutacak durumda olmaması halinde talebi üzerine kendisine söz konusu ceza davası için adli yardım kapsamında avukat görevlendirilebilmektedir.

Avukatın görevlendirilmesi ile adli yardım listesindeki durumu “Görevli” olmakta bu halde göreve başladığını bildirmediği sürece yeniden listeye dahil olup yeni görev alamamaktadır.  Bu sebeple göreve başlanıldığının ivedilikle bildirilmesi önem arz etmektedir. Göreve başlanıldığı bildirilmediği sürece yeni görev verilmesi mümkün olmamaktadır.

Dava ile ilgili icra takiplerinde görevlendirme davayı takip eden avukata yapılmakta, icra için görevlendirme yapılmış olması avukatın listedeki sırasını değiştirmesine neden olmamaktadır.

Görevlendirmede Asliye Mahkemeleri vekalet ücreti esas alınmakta, Asliye Mahkemeleri vekalet ücreti altında ücrete tabi olan görevlendirmelerde denkleştirme için en kısa sürede yeni görev verilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6 ıncı maddesinin f bendi gereğince, avukatın hizmetin sonunda bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri de adli yardım bürosuna bildirmesi gereklidir.

Av.Aynur ÇİĞDEM ÜNEL
Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu Sorumlusu