AVUKAT GİRİŞİ

BURSA BAROSU

CMK  EĞİTİM VE KOORDİNASYON MERKEZİ  

YÖNERGESİ

 

 

Birinci Bölüm

Konu ve Amaç

KONUSU

Madde 1:

Bu yönerge ; Gönüllük esasına göre CMK atama listesine kayıt olmak üzere başvuran ve Bursa Barosunca ataması yapılan zorunlu müdafilerin gerek atama listesine  girerken gerekse CMK atama listesinde bulundukları süre zarfında  yapılacak olan eğitimlerinin Avukatlık yasası , CMK , mevzuat , meslek ilkeleri ve kuralları ile Bursa Barosu  yönetmelikleri ve yönergeleri çerçevesinde, amaca uygun, verimli ve kaliteli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere Bursa Barosu Yönetim Kurulunun 06/12/2018 tarihli kararı ile kurulan CMK Eğitim ve Koordinasyon Merkezinin kuruluş , görev ve yetkilerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2 - Bu uyguluma yönergesinin amacı;

a-CMK listesine kayıt olmadan önce veya listede bulunulan sürede verilecek olan CMK eğitimlerinin aksamadan ve düzenli ve üst hukuki ve mesleki kalitede yapılmasını sağlamak,

b-Bu eğitimlerle  yargılama faaliyeti içinde hukukun tanıdığı tüm  hakları kullanan, meslek ilke ve kurallarına bağlı , insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, hukukun egemen olması için çaba gösteren

CMK müdafilerinin görevlendirme listelerinde yer almasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 3:

Bu Yönerge, Bursa Barosu nezdinde yapılacak CMK eğitimlerinin  amacı ile biçim ve yöntemlerinin belirlenmesini ve CMK komisyonu ve CMK Eğitim ve Koordinasyon Merkezinin kuruluş , görev ve yetkilerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 4:

Bu yönerge avukatlık kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5: Bu yönergede geçen

Eğitimci               : CMK eğitimci listesinde bulunup eğitim veren CMK eğitmenlerini                                                                                                               

Kanun                  : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu                                                     

Kurul                   : CMK Komisyonu üyeleri arasından seçilen 5 kişilik CMK Eğitim ve uygulama merkezi yürütme Kurulunu,

Komisyon            : CMK Komisyonu,                                                                                  

Yönetim               : Bursa Barosu Yönetim Kurulu,                                               

ifade eder.

İkinci Bölüm

CMK Komisyonu

Cmk  Komisyonu                                                                                                         

Madde 5:

CMK Komisyonu, komisyonda yer almak için başvuruda bulunanlar ile Bursa Barosu levhasına kayıtlı avukatlar, eğitimci avukatlar arasından Yönetim kurulunca seçilen asgari 25 üyeden oluşur. Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sorumlu yönetim kurulu üyeleri komisyonun doğal üyesidir.

Komisyon gerekli gördüğünde toplanır. Bu toplantılarda CMK eğitimi ve programı ile ve staj konuları ile ilgili konular hakkında istişari kararları alır. Komisyon kararları, Kurul tarafından rapor edilerek Yönetimin görüşüne sunulur.                                        

Komisyon kararları karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

CMK Eğitim ve Koordinasyan Merkezi  Yürütme Kurulu                                                                                                  

Madde 6:

Yürütme Kurulu   komisyon üyeleri arasından yönetim kurulunca seçilen 2  üye ile* yine yönetim kurulunca görevlendirilen 1 CMK servis sorumlusu avukat, 1 yönetim kurulu üyesi , 1 CMK eğitmeni olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurul başkanı, kurul üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kurul üyeleri gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Kurulun görev süresi Baro yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

(*Geçici madde 12 -  Komisyon üyeleri arasından yönetim kurulunca seçilen 2  üyenin seçimi “ 13/12/2018 tarihinden sonra yapılacak ilk seçime mahsus olmak üzere                                                                    “ CMK komisyonu için başvuranlar arasından komisyon tarafından  seçilecek  2 üye”  şeklinde uygulanacaktır. “ )

Madde 7  Kurulun Görevleri;

  • CMK EĞİTİM çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulamasını izlemek,
  • CMK eğitimi ve uygulamaları ile OCAS atamaları hakkında karar vermek üzere gerektiğinde Yönetime rapor sunmak,
  • CMK eğiticimlerive CMK servisi ile koordineli çalışmak, Yönetime öneride bulunmak.
  • CMK eğitimci eğitimi konusunda çalışmalar yapmak,
  • CMK müdafilerinin sorunlarını ve şikayetlerini değerlendirerek çözüm üretmek,
  • Yönetimce verilen diğer işleri yapmak
  • Eğitimde görev alanlarla birlikte gerektiğinde toplanarak eğitim konuları hakkında değerlendirmeler yapmak,

Yürütme Kurulu, CMK  Eğitim ve Koordinasyon Merkezinin çalışmalarından dolayı Baro Yönetimine karşı sorumludur.

Yönetmelik ve yönergedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen  yürütme kurulu yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir. Bu durumda işbu yönergenin  5. ve 6. Maddesindeki usulle komisyon ve kurul secimi yenilenebilir.  Seçim yapılana kadar kurulun görevleri sorumlu yönetim kurulu üyeleri tarafından yerine getirir.

 

 

Üçüncü Bölüm

CMK Eğitimi

CMK Eğitim Programı

Madde 8     :

CMK eğitimi, müdafilerin CMK ve ilgili mevzuata hakim olmaları ve üst düzey bir hukuki yardım sağlamalarına yönelik olarak Kurul tarafından hazırlanan ve yönetim tarafından onaylanan program çerçevesinde verilecek olan teorik ve pratik dersleri kapsar.

CMK SERTİFİKA EĞİTİMİ

Madde 9 ;  CMK listesine ilk defa girmek için başvuruda bulunanlar Bursa Barosu CMK eğitmenleri tarafından verilen asgari 18  saat CMK sertifika eğitimi almak zorundadır. ( bu fıkranın  “ asgari 18 saat “ cümlesi 30 Haziran 2019 da yürürlüğe girecektir)

Verilecek eğitim programı kapsamında ;  Soruşturma , Kovuşturma , Çocuk Hakları ve Yargılaması ve CMK atama sistemi uygulamaları ile gerekli diğer eğitimler verilir.  Stajyerler  stajlarının son ayında bu eğitime katılabilir.

 

CMK ATAMA LİSTESİ YENİLEME EĞİTİMİ

Madde 10    :

Cmk LİSTESİNDE YER ALAN MÜDAFİİLER 2 yılda bir asgari 8 saat güncelleme eğitimi almak zorundadır.  Güncelleme eğitimi almayan müdafiiler güncelleme eğitimi alana kadar atama listesinden çıkarılır.

Yılda en az bir kere güncelleme eğitimi yapılır.  Güncelleme eğitimleri listedeki avukat sayısının çokluğu dikkate alınarak belirli bir planlama ile toplu olarak   yapılabilir.  

Güncelleme eğitimlerini kimin vereceği kurulun tavsiyeleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenir. (30 Haziran 2019 da yürürlüğe girecektir)

CMK EĞİTİMCİLERİ

Madde 11- CMK eğitimlerini verecek olan CMK eğiticimleri Kurulun tavsiyesi ile yönetim kurulunca CMK eğitimci listesinden seçilerek atanır.

CMK eğitimci listesinin CMK eğitim talebini karşılayamaması veya yönetim kurulunca gerekli görüldüğünde yeniden CMK eğitimci eğitimi yapılarak yeni CMK eğitimcileri  CMK eğitimci listesine dahil edilebilir.

Eğitimci listesinde  bulunan CMK eğitimcileri de 2 yılda bir asgari 8 saat Eğitimci eğitimi güncelleme eğitimini almak zorundadır. ( 30 Haziran 2019 da yürürlüğe girecektir)

 

Yürütme

Madde 12    : İşbu yönerge Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

Madde 13  - işbu iç YÖNERGE , Bursa Barosu Yönetim Kurulu 13/12/2018 tarih ve 10/41-b sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

*Geçici MADDE 1- Yönergenin CMK Eğitim ve Koordinasyan Merkezi  Yürütme Kurulu  seçimini düzenleyen 6. md.sindeki  Komisyon üyeleri arasından yönetim kurulunca seçilen 2  üyenin seçimi “ 13/12/2018 tarihinden sonra yapılacak ilk seçime mahsus olmak üzere                                                                   
"CMK komisyonu için başvuranlar tarafından komisyona başvuranlar arasında seçilecek  2 üye”  şeklinde uygulanacaktır."

Geçici MADDE 2- CMK sertifika 18 saat zorunluluğu ile , CMK güncelleme ve Eğitimci güncelleme eğitimleri yükümlülüğü 30 Haziran 2018 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.