AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Baro Akademisi Yönergesi

BURSA BARO AKADEMİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam

Amaç
MADDE 1

Bu yönergenin amacı, Bursa Barosu Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

Bu yönerge; Bursa Baro Akademisinin kuruluşunu, görevlerini, organlarını ve bunların işleyişini, görevlendirilenleri, Akademi hizmetlerinden yararlananları ve diğer personeli kapsar.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Görev

Kuruluş
MADDE 3

Bu yönergede yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla Avukatlık Yasası 76/1maddesi ve Bursa Barosu Yönetim Kurulunun 20.01.2011 Tarih ve18/14 sayılı kararına istinaden Bursa Baro Akademisi kurulmuştur. 
Akademinin merkezi Bursa'dadır.

Görev
MADDE 4

Akademinin görevleri şunlardır:
1. Eğitim:
   a) Avukatların, stajyer avukatların ve avukat katiplerinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; katılım belgesi ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.
   b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara,Bursa Barosu Yönetim Kurulu kanalı ile bilimsel görüş bildirmek.
2. İnceleme, araştırma ve yayın:
   a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak.
   b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek.
   c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Üniversiteler, akademik odalar ve diğer ilgili kurum ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri planı hazırlamak, yayınlar yapmak, taslaklar hazırlamak. 
3. Dokümantasyon:
Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak. 
4. Diğer görevler:
Bu yönergenin amaçları doğrultusunda Baro Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri ve tavsiye kararlarını yerine getirmek.

İşbirliği
MADDE 5

Akademi, görevlerini yerine getirebilmek için AHİM,Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve görevin gerektirdiği diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları uygulayabilir; danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir. 
Yurt içi ve yurt dışındaki uzmanlardan faydalanabilir; ilgili uluslararası kurumlarla mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Akademi Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM - Organlar

Organlar
MADDE 6

Akademinin organları şunlardır:
a) Başkanlık Divanı
b) Genel Kurul
c) Yürütme Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM- Başkanlık Divanı

MADDE 7

Başkanlık Divanı, Başkan ile bir genel sekreter ve bir baro yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Başkan ve Genel Sekreter

MADDE 8
Başkan ve Genel Sekreter, Akademi Yürütme Kurulunca kendi üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.
Başkanın özürlü veya izinli olması ya da geçici olarak görevinden ayrılması durumunda, Başkana ait görev ve yetkiler, Genel Sekreter tarafından yerine getirilir.
Süresinden önce boşalan Başkan ve Genel Sekreterlik görevine on beş gün içinde birinci fıkrada yazılı usullere göre yeniden seçilir.
Başkan ve Genel Sekreterinin görevleri

MADDE 9
Başkan Akademiyi temsil eder.
Başkan, Akademinin yönetiminden, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin çalışma programına uygun olarak yürütülmesinden, Akademide görev alan yönetim, öğretim ve araştırma personelinin görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve denetiminden sorumludur.
b)Genel Sekreter; genel kurul, yürütme kurulu ve Başkan tarafından verilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar

Genel Kurul
MADDE 10

Genel Kurul Bursa Barosu na kayıtlı en çok yüz avukattan oluşur. Baro Başkanı,Baro Yönetim kurulu Üyeleri,Baro Disiplin Kurulu Üyeleri,Baro Denetleme Kurulu üyeleri ,TBB Delegeleri ,önceki dönem görev yapmış Baro Başkanları,Baro Komisyon ve Kurullarının Başkanları Genel Kurulun doğal üyesidirler.Kalan kısım başvuran avukatlar arasında Bursa Barosu Yönetim Kurulunca belirlenerek tamamlanır.
Yeni seçilen Baro Yönetim Kurulu seçimlerini izleyen iki ay içerisinde Akademi Genel Kurul üyelerini belirleyerek ilan eder.Ayrılanlar olursa bir ay içerisinde yerine gelecek olanları belirler.

Genel Kurulun toplantı usul ve esasları
MADDE 11

Olağan Toplantı
Genel Kurul, her yıl Ocak ayı içinde ,Başkanlık Divanınca belirlenecek gün ve yerde toplanır.Baro seçimlerini takip eden toplantıda Yürütme Kurulunun seçimi yapılır.
Akademi genel kurulu kendi üyeleri arasından seçilecek, bir başkan , bir başkan yardımcısı ve bir katipten oluşan divan başkanlığınca yönetilir.
b)Olağanüstü toplantı
b.1-Yürütme Kurulu,
b.2-Baro Yönetim Kurulu
b.3- Genel Kurulun en az on beş üyesinin görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine,
Başkanlık Divanı, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Genel Kurul, o toplantı için üyeleri arasından seçilen başkanın başkanlığında toplanır.
Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı bir hafta sonra katılan üyelerle yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 12

Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yürütme Kuruluna katılacak ,Baro Yönetim Kurulu Üyesi dışındaki altı ( 6) asil ve altı (6)yedek üyeleri seçmek.
b) Yürütme Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporunu inceleyerek karara bağlamak.
c) Yürütme Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
d) Yürütme Kurulunun ibrası hakkında karar vermek.
e) Baro Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yürütme Kurulu
MADDE 13

Yürütme Kurulu, Baro Yönetim Kurulu üyesi dışında, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Üyeleri,Genel Kurul tarafından, iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir.
Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.
Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
Özür bildirmeksizin , yürütme kurulunun iki toplantı veya çalışmasına iki kez üst üste veya bir yıl içerisinde üç kez katılmayan , yürütme kurulu üyesinin üyeliğine , Baro Yönetim Kurulu kararı ile son verilir ve yerine yedeği çağrılır.


Yürütme Kurulunun toplantı usul ve esasları
MADDE 14

Başkan, Yürütme Kurulunun başkanıdır. Yürütme Kurulu, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. 

Yürütme Kurulunun görevleri
MADDE 15

Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Başkan ve Genel Sekreteri seçmek.
b) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı inceleyip Genel Kurula sunmak.
c) Başkanlık divanı tarafından hazırlanmış olan alt yönerge ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek.
d) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak.
e) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlayıp Baro Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Denetim
MADDE 16

Akademinin idari ve mali denetimi Baro Başkanlığı'nca yapılır veya yaptırılır.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve öğretim planı
MADDE 17

Akademi
Avukat,stajyer avukat ve avukat katiplerinin meslek öncesinde ve meslek içinde yetişmeleri için Türkiye Barolar Birliği,Barolar ve Üniversitelerle işbirliği yaparak kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlar.
Akademi, bu planların uygulanması için eğitim ve öğretim ile ilgili her çeşit tedbiri almak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapmakla görevlidir.
Bu planların uygulanması için gerekli harcamalar,Bursa Barosu Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak eğitim hizmeti alan katılımcılardan ve baro bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır.

Eğitim Merkezi
MADDE 18

Avukat,stajyer avukat ve avukat katiplerinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunmak üzere Bursa Barosu Yönetim Kurulunca belirlenecek yerde Eğitim merkezi kurulur. 
Eğitim merkezinde ihtiyaç duyulan personel Baro Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Yürütme
MADDE 19

Bu yönergenin hükümleri Bursa Barosu Yönetim Kurulu'nca yürütülür.

MADDE 20
Bu yönerge Bursa Barosu Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1
Genel Kurulun oluşması

Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Baro Yönetim Kurulunca Akademi Genel Kurul Üyeleri belirlenir.Üyeler Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte toplantıya çağrılır.
Görevde bulunan Akademi Genel Kurul üyelerinin görevleri yenilerinin belirlenmesi ile , Akademi Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri ilk genel kurulda yenilerinin seçilmesi ile sona erer.

Geçici Madde 2
İlk Genel Kurulda seçilecek Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi Bursa Barosu seçimlerini izleyen Ocak ayında yapılacak Genel Kurula kadar sürer.

Geçici Madde 3
İlk Genel Kurula kadar mevcut Yürütme Kurulu görev yapar. Geçici Yürütme Kurulunun görevi Genel Kurulda sona erer.