TBB DUYURUSU (2018-46) - Türkiye Barolar Birliği'nin Avukatlık Disiplin Hukukuna Temel Teşkil Edecek Şekilde "…Meslek Kuralları …" Yayımlamasının Anayasa'ya Aykırı Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında. (07.12.2018)

  Ankara 30.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/46

 Konu:

Türkiye Barolar Birliği'nin  Avukatlık Disiplin Hukukuna Temel Teşkil Edecek Şekilde  "…Meslek Kuralları …"  Yayımlamasının Anayasa'ya Aykırı Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında.

Avukatlık Kanunu'nun 134.maddesinde yer alan ve Avukatlık Disiplin Hukukuna temel teşkil eden "…Meslek Kurallarının …" ibaresinin suçta kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile Samsun 2.İdare  Mahkemesi  tarafından  Anayasa Mahkemesi'ne  defi yoluyla iptal davası açılmış  idi.

Türkiye Barolar Birliği'nce bu düzenlemenin avukatlık mesleğinin bağımsızlığını güvence altına alan niteliği de ifade edilmek suretiyle Anayasa'ya aykırılık bulunmadığı görüşü Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Anayasa Mahkemesince 25.09.2018 gün ve 2018/94 sayılı kararla iptal istemi reddedilmiştir. Karar Resmi Gazete'nin 30.11.2018 gün ve 30618 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Red kararı incelendiğinde; iptali istenen kuralın "…suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin daha esnek uygulanması gereken disiplin suçuna ilişkin olması ve Türkiye Barolar Birliğinin meslek disiplininin korunması yönündeki Anayasa'nın 135. maddesinde belirtilen görevi de dikkate alınarak Kanun'da disiplin suçu ile cezasının gösterilmesinden sonra suça vücut verecek meslek kurallarının Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenmesinin suç ve cezalarının kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturmadığı…."  gerekçesine yer verildiği görülecektir.

Anayasa Mahkemesi kararının bir örneği ilişiktedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Anayasa Mahkemesi'nin 25.09.2018 günlü 2018/30-94 sayılı kararı


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23